Leerlingadviesteam (LAT)


Basisschool Walburgis 
 

‘Wij leggen de lat hoog’ 
Inleiding

Op basisschool Walburgis zijn niet alleen ouders betrokken bij het onderwijs, maar sinds het schooljaar 2017-2018 zijn ook leerlingen meer betrokken bij het onderwijs.

N.a.v. het leerlingtevredenheidsonderzoek van februari 2017, heeft basisschool Walburgis besloten om een leerlingadviesteam in het leven te roepen. De leerlingtevredenheid is op zich goed op school. Van de 51 stellingen waarop de leerlingen zijn bevraagd, zijn er maar 4 stellingen die net onder het landelijk gemiddelde terecht komen. Leggen we de uitslag van het onderzoek van 2017 naast het onderzoek van 2015, zien we dat de helft van de stellingen iets minder scoort dan het onderzoek van 2015. Dus ondanks dat de Walburgis tevredenheid meet, is het niet de bedoeling dat bij het volgend onderzoek er nog meer stellingen naar beneden gaan ten opzichte van eerdere metingen.

Het leerlingadviesteam hebben we georganiseerd zodat leerlingen meer inbreng hebben in de organisatie en de sfeer van de school. We praten niet alleen over de kinderen, maar ook met de kinderen.

De afkorting van het leerlingadviesteam is LAT. Omdat het tevredenheidsonderzoek eigenlijk voldoende tot ruim voldoende is, en het team van basisschool Walburgis hier eigenlijk geen genoegen mee neemt, hebben we besloten om de lat hoog te leggen. Hiermee zijn we ook gekomen tot de volgende slogan: ‘We leggen de lat hoog’ . 
 
 
 
 
Doelstellingen

Met het leerlingadviesteam heeft basisschool Walburgis de volgende doelen voor ogen:

• De betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen;
• We willen onze leerlingen mee laten denken en praten over schoolse aangelegen-heden zoals organisatie, schoolbeleid en sfeer;
• We willen dat het leerlingadviesteam ons adviseert bij verschillende aangelegen-heden;
• We willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school;
• We willen dat bij het leerlingtevredenheidsonderzoek van 2019 leerlingen nog meer tevreden zijn dan bij het leerlingtevredenheidsonderzoek van 2017.

Door leerlingen te betrekken, laten we geen informatie liggen. De leerlingen zijn feitelijk gebruikers van onze school. Zij kunnen ideeën hebben waar wij niet aan denken. Via het leerlingadviesteam kunnen hun ideeën worden gehoord en mogen zij soms meebeslissen over praktische zaken.  
 
 

Opzet leerlingadviesteam

In het leerlingadviesteam zitten leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Van iedere groep zijn 2 leerlingen vertegenwoordigd in het LAT. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas en de rest van de school, allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat onze leerlingen belangrijk vinden. Het leerlingadviesteam heeft de belangrijke rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken zullen we bespreken tijdens de bijeenkomsten van het LAT. De leerlingen die de groepen vertegenwoordigen, zijn gekozen door hun groep.

Het LAT komt ongeveer eens per 6 tot 7 weken bij elkaar. Er wordt gewerkt met een agenda en er zullen korte aantekeningen komen van iedere bijeenkomst. Deze worden in een map bij de directeur bewaard en worden op de website gezet. Het LAT bespreekt de punten in eerste instantie met de directeur. Samen kijken we hoe we sommige aangelegenheden verder vorm geven.

Er zijn een aantal uitgangpunten voor het LAT:
- De leerlingen krijgen inbreng in de bijeenkomsten;
- De leerlingen ervaren democratie;
- De leerlingen denken mee over wat realistisch en haalbaar is;
- De leerlingen spreken namen de rest van de leerlingen, niet alleen voor zichzelf;
- De leerlingen voelen zich meer betrokken bij de organisatie en sfeer van de school.

Leerlingen kunnen meepraten over de volgende punten:
- Gebruik en inrichting van de school;
- Regels op school;
- Verbeteronderwerpen voor de school vanuit de leerkrachten of vanuit de leerlingen;
- Activiteiten binnen en buiten de school;
- Onderwerpen die de leerlingen of de leerkrachten zelf inbrengen. 
 
 

Achterban

Omdat leerlingen niet alleen namens zichzelf spreken, is het belangrijk dat zij ook weten wat en hoe de andere leerlingen denken. Het is dus belangrijk dat leerlingen weten wie er in het LAT zitten en dat zij weten hoe ze daar terecht kunnen.

Voorstellen bij de leerlingen
Er zal een voorstelronde komen waarbij de leerlingen van het LAT zich kunnen voorstellen.

Website
Op de website staat een kopje waar de leerlingen van het LAT zichtbaar zijn. Tevens zullen daar korte verslagen verschijnen over wat het LAT heeft besproken.

Ideeënbus
Op school is een ideeënbus waar leerlingen hun ideeën in kunnen doen zodat het LAT dit mee kan nemen naar de bijeenkomsten.

Nieuwsbrief
Af en toe zal het LAT een stukje schrijven voor de nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van wat het LAT doet.

Andere vormen
Andere vormen van de achterban raadplegen of communicatie te hebben, zijn in overleg ook altijd mogelijk. 
 
 
 
Deelnemers LAT 2018-2019 

Door middel van verkiezingen zijn dit schooljaar de volgende leerlingen de vertegenwoordigers van alle leerlingen van de Walburgisschool:

Jack Küster groep 6

Devon Zorn groep 6

Rik Keuper groep 7 (voorzitter)

Levi Küster groep 7

Dean Bruins groep 8 

Joep Rutten groep 8  (voorzitter)


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl